Ana içeriğe git

Haberler

Son İletiler

11
Kategorisiz / Ynt: UPS arızası
Son İleti gönderen eflatun -
Elde kalan malzemelerle bi tane yapsanız pahalı olur mu acaba?
12
Kategorisiz / UPS arızası
Son İleti gönderen MC_Skywalker -
Gece evede kullandığım Tunçmatik inline UPS'in akülerinden sızdırma olmuş. Sızdırma basınçla dışarı olduğunda üst kapağa yerleştirilmiş devre kartına ulaşmış.

Gabah kalktığımda UPS çalışmıyor ve açılmıyordu. açıp baktığımda yukarıdaki durumla karşılatım. Tam da MCU'un olduğu yere sıvı gelmiş.

Aküleri attım (1. akü 9.38V 2. akü 13.9V) Karta özellik MCU olduğu yere sıvı temas ettiğimden kart ölmüş olma ihtimali yüksek başka akü alıp deneme yapma imkanımyok bu arkadaşın

tarafosunu nasıl değerlendiririm?
13
Keil / stm ile a498 step sürücü
Son İleti gönderen eflatun -
Merhaba,Hal ile yazdığım kodlar böyle burada bir sıkıntı yok çalışıyor ancak yön tayini için yazdığım iki fonksiyonu while da çağırıp çalıştıramadım. Ayrıca burada gpio kullanarak çalıştırdım ve ben pwm ile çalıştırmak istiyorum ama duty vs nasıl ayarlayacağım yardımcı olurmusunuz.
Bunlar çalışan kodlar ve tek yön.
Kod: [Seç]
#include "main.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"


void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);

/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/

/* USER CODE END PFP */

/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

/**
  * @brief  The application entry point.
  *
  * @retval None
  */
int main(void)
{
 
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();


  MX_GPIO_Init();

  while (1)
  {

  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);   // LOJIK 0 ENABLE YANI SIFIRDA AKTIFLER
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET); // MS1
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);   //      MS2
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);  //     MS3


HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET);// LOJIK 0 RESET set ettigimiz için reset degil
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);// LOJIK 0 SLEEP set ettigimiz için sleep degil
 
for(;;)
{
//yon pini bunula yon degistiriliyormus
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);// DIR--yon pinidir yön degistirilir
 
for(int i = 0; i<255; i++)
{
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);//STEP
HAL_Delay(1);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);//STEP
HAL_Delay(1);
}

HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);//yon pinidir yön degistirilir
for(int i = 0; i<255; i++)
{
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1);//bir mili saniye
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(1);
}
}

}
  /* USER CODE END 3 */

}

/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  */
void SystemClock_Config(void)
{

  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;

    /**Configure the main internal regulator output voltage
    */
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);

    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
    */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
    */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
  {
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

    /**Configure the Systick interrupt time
    */
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);

    /**Configure the Systick
    */
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);

  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
}

/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{

  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10
                          |GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14
                          |GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);

  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14
                          |GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);

  /*Configure GPIO pins : PE7 PE8 PE9 PE10
                           PE11 PE12 PE13 PE14
                           PE15 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10
                          |GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14
                          |GPIO_PIN_15;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);

  /*Configure GPIO pins : PB10 PB12 PB13 PB14
                           PB15 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14
                          |GPIO_PIN_15;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  file: The file name as string.
  * @param  line: The line in file as a number.
  * @retval None
  */
void _Error_Handler(char *file, int line)
{
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  {
  }
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef  USE_FULL_ASSERT
/**
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
  */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/**
  * @}
  */

/**
  * @}
  */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

Buda yön değiştirmek için
Kod: [Seç]
/**
  ******************************************************************************
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  ******************************************************************************
  ** This notice applies to any and all portions of this file
  * that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and
  * USER CODE END. Other portions of this file, whether
  * inserted by the user or by software development tools
  * are owned by their respective copyright owners.
  *
  * COPYRIGHT(c) 2018 STMicroelectronics
  *
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  * are permitted provided that the following conditions are met:
  *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer.
  *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  *      and/or other materials provided with the distribution.
  *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  *      may be used to endorse or promote products derived from this software
  *      without specific prior written permission.
  *
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  *
  ******************************************************************************
  */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"


void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int i = 0;

void step_right ()
{
for(;;)
{
//yon pini bunula yon degistiriliyormus
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);// DIR--yon pinidir yön degistirilir
 
for(int i = 0; i<255; i++)
{
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);//STEP
HAL_Delay(2);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);//STEP
HAL_Delay(2);
}

HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);//yon pinidir yön degistirilir
for(int i = 0; i<255; i++)
{
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(2);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(2);
}
}
}

void step_left ()
{
for(;;)
{
//yon pini bunula yon degistiriliyormus
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);// DIR--yon pinidir yön degistirilir
 
for(int i = 0; i<255; i++)
{
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);//STEP
HAL_Delay(2);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);//STEP
HAL_Delay(2);
}

HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);//yon pinidir yön degistirilir
for(int i = 0; i<255; i++)
{
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(2);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(2);
}
}
}

int main(void)
{
  /* USER CODE BEGIN 1 */

  /* USER CODE END 1 */

  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/

  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();

  /* USER CODE BEGIN Init */

  /* USER CODE END Init */

  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();

  /* USER CODE BEGIN SysInit */

  /* USER CODE END SysInit */

  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */

  /* USER CODE END 2 */

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);   // LOJIK 0 ENABLE YANI SIFIRDA AKTIFLER
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET); // MS1
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);   //      MS2
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);  //     MS3


HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET);// LOJIK 0 RESET set ettigimiz için reset degil
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);// LOJIK 0 SLEEP set ettigimiz için sleep degil
   if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_12 == 1) ){

HAL_Delay(100);
step_left() ;


}
else
step_right();

  }
  /* USER CODE END 3 */

}

/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  */
void SystemClock_Config(void)
{

  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;

    /**Configure the main internal regulator output voltage
    */
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);

    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
    */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
    */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
  {
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  }

    /**Configure the Systick interrupt time
    */
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);

    /**Configure the Systick
    */
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);

  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
}

/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{

  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10
                          |GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14
                          |GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);

  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

  /*Configure GPIO pins : PE7 PE8 PE9 PE10
                           PE11 PE12 PE13 PE14
                           PE15 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10
                          |GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14
                          |GPIO_PIN_15;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);

  /*Configure GPIO pin : PB10 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

  /*Configure GPIO pins : PB12 PB13 PB14 PB15 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  file: The file name as string.
  * @param  line: The line in file as a number.
  * @retval None
  */
void _Error_Handler(char *file, int line)
{
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  {
  }
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef  USE_FULL_ASSERT
/**
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
  */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/**
  * @}
  */

/**
  * @}
  */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
pwm ile nasıl çalıştırabilirim daha önce yapan oldumu?
14
Eskici Dükkanı / Ynt: Bayram Temizliği - Satılık Elektronik Cihazlar
Son İleti gönderen fgokcegoz -
J-Link Programlayıcı(Klon) satılmıştır. Diğer ürünler için ilan günceldir.
15
Eskici Dükkanı / Ynt: Bayram Temizliği - Satılık Elektronik Cihazlar
Son İleti gönderen fgokcegoz -
STM32F4 Discovery Geliştirme Kiti satılmıştır. Diğer ürünler için ilan günceldir.
16
Eskici Dükkanı / Ynt: Bayram Temizliği - Satılık Elektronik Cihazlar
Son İleti gönderen fgokcegoz -
Western Digital 1TB USB 3.0 Harici Disk satılmıştır. Diğer ürünler için ilan günceldir.
17
Eskici Dükkanı / Ynt: Bayram Temizliği - Satılık Elektronik Cihazlar
Son İleti gönderen fgokcegoz -
Open STM32F407 Geliştirme Kiti satılmıştır. Diğer ürünler için ilan günceldir.
18
Eskici Dükkanı / Ynt: Bayram Temizliği - Satılık Elektronik Cihazlar
Son İleti gönderen fgokcegoz -
Open 18F4520/16F877A Geliştirme Kiti satılmıştır. Diğer ürünler için ilan günceldir.
19
Eskici Dükkanı / Bayram Temizliği - Satılık Elektronik Cihazlar
Son İleti gönderen fgokcegoz -
Pickit2 Programlayıcı : 80TL


J-Link Programlayıcı(Klon) : 60TL


STM32 Geliştirme Kiti ve U-Link Programlayıcı : 200TLEZ430-RF2500 Wireless Geliştirme Kiti : 200TL


ASUS USB DVD-RW Optik Okuyucu : 120TL


KINCO MT4434T HMI : 600TL


LEDWELL 24V/5A Power : 40TL


Altınkaya 72x72x85 ölçülerinde Panel Tipi Kutu : 20TL (5adet)


Western Digital 1TB USB 3.0 Harici Disk : 180TL


STM32F429 Discovery Geliştirme Kiti : 180TL


STM32F4 Discovery Geliştirme Kiti : 120TL


STM32F3 Discovery Geliştirme Kiti : 100TL


STM32F072 Discovery Geliştirme Kiti : 70TL


STM32F0 Discovery Geliştirme Kiti : 60TL


RS232 - RS485 Dönüştürücü : 30TL


STM32F103 Geliştirme Kartı : 40TL (2adet)


Express Kart(34mm) - RS232 Dönüştürücü : 20TL


Open 18F4520/16F877A Geliştirme Kiti : 90TL


Open STM32F407 Geliştirme Kiti : 100TL


Paralel Port Erkek-Dişi Dönüştürücü : 20TL(10 adet)


5x7 Dot Matrix Display : 20TL(4 adet)


40pin DIP Soket : 15TL (40 adet)


24V DC Fan - 120mm : 50TL


Kullanmadığım elektronik ürünleri satmak istiyorum. Mail veya whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz.
[email protected] / 555-6337663
20
Kategorisiz / PCBWAY.COM Experience Vol.3
Son İleti gönderen FxDev -
Arkadaşlar merhaba,Şimdi size http://www.pcbway.com/ adresinden elde ettiğim deneyimlerimi aktaracağım.

Öncelikle siteye üye olacak arkadaşlar bana da destek olmak isterlerse bu link üzerinden üye olurlarsa sevinirim: http://www.pcbway.com/setinvite.aspx?inviteid=17510

Öncelikle PCBway'de 10x10cm'e kadar çift yüzlü PCB basımı 10$ basım, artı bunun yanında 10$ kargo ile birlikte geliyor. Çinli kardeşlerimiz PCB dosyaları için gerber çıktılarına ihtiyaç duyuyorlar ve benim anladığım kadarıyla bu dosyalara CAM350 programı ile bakıyorlar. İlgili dosyalarınızı göndermeden önce mutlaka ama mutlaka bir gerber programından ilgili dosyalarını kontrol etmenizi öneririm. Benim önerim ise GerberLogix programı olacaktır, hem bedava hem güzel ve hızlı bir program. Tek eksiği editin olmaması.

Aşağıda benim daha önce tasarlamış olduğum Yüksek Gerilim Kaynağı projesine ait PCB'yi görebilirsiniz. PCB boyutları 56x95mm'dir.
Merak edenler için bu PCB'yi kullandığım projenin linki: http://www.firatdeveci.com/yuksek-gerilim-kaynagi/Yukarıdaki PCB üzerinden yürürsek PCBway üzerinden girdilerimizi aşağıdaki gibi yapmamız gerekmektedir.Paypal kapandığı için PCBway üzerinden şu an için Türkiye'den ödeme yapmak mümkün olmadığından PCBway'deki arkadaşlarla iletişime geçip (ingilizce bilmeseniz dahi google translate kullanarak iletişime geçebilirsiniz) referans numaranız ile birlikte AliExpress üzerinden aşağıdaki gibi ödemenizi geçmeniz gerekmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken şey, PCB ücreti ne kadar tuttuysa o kadar adeti buraya girmeniz olacaktır.


Siparişinizi verdikten sonra PCBway çalışmalara başlar ve aşağıdaki gibi üretim prosedürünü sizin izlemenize olanak kılar.


Üretim bittikten sonra da size takip kodu oluşturarak PCB'lerinizi seçtiğiniz hizmet üzerinden size gönderir. 2-3 afta sonra PCB'leriniz elinize ulaştığında elde ettiğiniz sonuç gerçekten mükemmele yakın olur.