Ana içeriğe git

Haberler

Konu: SSD1306 OLED u8glib Kullanımı (3063 Kez okunmuş) önceki konu - sonraki konu

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • M_B
  • [*][*]
SSD1306 OLED u8glib Kullanımı
Merhabalar;
CubeMx ile i2c proje olusturduktan sonra ilgili klasore gidip
-Drivers Klasor icine u8glib klasoru komple kopyalanır.
-src Klasorune u8g.h ve u8g_arm.h dosyaları kopyalanır. ( Düzenlenmiş olan )

Sonra AC6 calistirilip ilgili klasor import edilir.
Yapılan işlemlerde hata olup olmadığını anlamak icin derleme yapılır. Hatasız derlendiyse main iceriği düzenlenir.
Tum işlemler bittikten sonra Proje üzerine gelip sag tık CLEAN PROJECT yapılıp
sonra derlenir ve kite yukleme işlemi yapılır.

main.c
Kod: [Seç]
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "u8g_arm.h"

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
I2C_HandleTypeDef hi2c3;

u8g_t u8g;

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void Error_Handler(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_I2C3_Init(void);


/**********************************************************************
 *
 **********************************************************************/
void draw_color_box1(void)
{
  u8g_uint_t w,h;
  u8g_uint_t r, g, b;

  w = u8g_GetWidth(&u8g)/64;
  h = u8g_GetHeight(&u8g)/32;
  for( b = 0; b < 4; b++ )
    for( g = 0; g < 16; g++ )
      for( r = 0; r < 32; r++ )
      {
 u8g_SetRGB(&u8g, r<<3, g<<4, b<<6);
 u8g_DrawBox(&u8g, g*w + b*w*16, r*h, w, h);

      }
}
/**********************************************************************
 *
 **********************************************************************/
void draw(uint8_t pos)
{
  u8g_SetFont(&u8g, u8g_font_unifontr);
  u8g_DrawStr(&u8g,  0, 12+pos, "* M_B ** ");
  u8g_DrawStr(&u8g,  0, 25+pos, " elektronark .org");
}

/**********************************************************************
 *
 **********************************************************************/
int main(void)
{
  uint8_t pos = 0;
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C3_Init();
 HAL_Delay(500);
 
  u8g_InitComFn(&u8g, &u8g_dev_ssd1306_128x64_i2c, u8g_com_hw_i2c_fn);
 // u8g_SetRot180(&u8g); // Yaziyi dondurur.
  u8g_SetDefaultForegroundColor(&u8g);

  while (1)
   {
       u8g_FirstPage(&u8g);
   do
   {
 draw(pos);
   } while ( u8g_NextPage(&u8g) );
 u8g_Delay(100);
         pos++;
         pos &= 15;
   }// while end.
}// end.

/*****************************************************
 System Clock Configuration
*****************************************************/
void SystemClock_Config(void)
{
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);

  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 4;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 168;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;

  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
}

/**********************************************************************
 * I2C3 init function
 **********************************************************************/
static void MX_I2C3_Init(void)
{
  hi2c3.Instance = I2C3;
  hi2c3.Init.ClockSpeed = 100000;
  hi2c3.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
  hi2c3.Init.OwnAddress1 = 240;
  hi2c3.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  hi2c3.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
  hi2c3.Init.OwnAddress2 = 0;
  hi2c3.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  hi2c3.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
  if (HAL_I2C_Init(&hi2c3) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

}
/**********************************************************************
 * Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
**********************************************************************/
static void MX_GPIO_Init(void)
{
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

}
/*****************************************************************************
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @param  None
  * @retval None
  ***************************************************************************/
void Error_Handler(void)
{
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  while(1)
  {
  }
  /* USER CODE END Error_Handler */
}

#ifdef USE_FULL_ASSERT

/**
  * @brief Reports the name of the source file and the source line number
  * where the assert_param error has occurred.
  * @param file: pointer to the source file name
  * @param line: assert_param error line source number
  * @retval None
  */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */

}

#endif

/**
  * @}
  */

/**
  * @}
*/

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
u8g_arm.h
Kod: [Seç]
#ifndef _U8G_ARM_H
 #define _U8G_ARM_H


 #include "u8g.h"
 #include "stm32f4xx_hal.h"


 #define DATA_BUFFER_SIZE 1000
 #define I2C_TIMEOUT 10000
 #define DEVICE_ADDRESS 0x78 //device address is written on back side of your display
 #define I2C_HANDLER hi2c3 // use your i2c handler

 extern I2C_HandleTypeDef I2C_HANDLER;


 uint8_t u8g_com_hw_i2c_fn(u8g_t *u8g, uint8_t msg, uint8_t arg_val, void *arg_ptr);

 #endif
u8g_arm.c
Kod: [Seç]
#include "u8g_arm.h"

static uint8_t control = 0;
void u8g_Delay(uint16_t val)
{

  HAL_Delay(val);
}

void u8g_MicroDelay(void)
{
  int i;
  for (i = 0; i < 1000; i++);
}

void u8g_10MicroDelay(void)
{
 int i;
 for (i = 0; i < 10000; i++);
}


uint8_t u8g_com_hw_i2c_fn(u8g_t *u8g, uint8_t msg, uint8_t arg_val, void *arg_ptr)
{
  switch(msg)
  {
    case U8G_COM_MSG_STOP:
      break;

    case U8G_COM_MSG_INIT:
      u8g_MicroDelay();
      break;

    case U8G_COM_MSG_ADDRESS:                    /* define cmd (arg_val = 0) or data mode (arg_val = 1) */
      u8g_10MicroDelay();
      if (arg_val == 0)
      {
      control = 0;
      }
      else
      {
      control = 0x40;
      }
    break;

    case U8G_COM_MSG_WRITE_BYTE:
    {
    uint8_t buffer[2];
    buffer[0] = control;
    buffer[1] = arg_val;
    HAL_I2C_Master_Transmit(&I2C_HANDLER, DEVICE_ADDRESS, (uint8_t*) buffer, 2, I2C_TIMEOUT);
    }
    break;

    case U8G_COM_MSG_WRITE_SEQ:
    case U8G_COM_MSG_WRITE_SEQ_P:
    {
    uint8_t buffer[DATA_BUFFER_SIZE];
 uint8_t *ptr = arg_ptr;
 buffer[0] = control;
 for (int i = 1; i <= arg_val; i++)
 {
 buffer[i] = *(ptr++);
 }
 HAL_I2C_Master_Transmit(&I2C_HANDLER, DEVICE_ADDRESS, (uint8_t *)buffer, arg_val, I2C_TIMEOUT);
    }

      break;
  }
  return 1;
}

  • Son Düzenleme: Ocak 10, 2017, 14:27:24 - M_B

  • Ramazan
  • [*][*][*]
Ynt: SSD1306 OLED u8glib Kullanımı
Yanıt #1
@M_B hocam eline sağlık. Çok güzel görünüyor :)

Ynt: SSD1306 OLED u8glib Kullanımı
Yanıt #2
Ellerine sağlık
Bu LCD den bende de vardı yarın sabah bende CubeMX kullanıp STM32F030F4 ile keil'de uğraşayaım.
https://youtu.be/oEv-5ou8zCk Comodore C64 ve/veya Amiga 500 bağışlarınız kabul edilir.

Ynt: SSD1306 OLED u8glib Kullanımı
Yanıt #3
Yaşasın AC6

Ynt: SSD1306 OLED u8glib Kullanımı
Yanıt #4
hım sanırım biraz uğraştıracak
https://youtu.be/oEv-5ou8zCk Comodore C64 ve/veya Amiga 500 bağışlarınız kabul edilir.

Ynt: SSD1306 OLED u8glib Kullanımı
Yanıt #5
uzun aradan sonra bir proje için oled kullanmak için yeniden başladım. u8lib e girişmeden önce mbed ile denemeler yapıyorum. Adafurit lib var onda çok gereksiz şeyler var içinde sadeleştirmek gerekecek.

projeyi mbed ile yapıp daha sonra stm32f030 a taşırım.

https://youtu.be/oEv-5ou8zCk Comodore C64 ve/veya Amiga 500 bağışlarınız kabul edilir.

Ynt: SSD1306 OLED u8glib Kullanımı
Yanıt #6
Stm32F030 ile bulduğum bir SSD1306 kütüpanesiyle ekrana basit yazı yazdırma uygulaması yapmaya çalıştım.

https://youtu.be/m2WiLw79UqI
ssd1306.c
Kod: [Seç]
#include"ssd1306.h"


// Databuffer voor het scherm
static uint8_t SSD1306_Buffer[SSD1306_WIDTH * SSD1306_HEIGHT / 8];

// Een scherm-object om lokaal in te werken
static SSD1306_t SSD1306;


//
// Een byte sturen naar het commando register
// Kan niet gebruikt worden buiten deze file
//
static void ssd1306_WriteCommand(uint8_t command)
{
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,SSD1306_I2C_ADDR,0x00,1,&command,1,10);
}


//
// Het scherm initialiseren voor gebruik
//
uint8_t ssd1306_Init(void)
{
// Even wachten zodat het scherm zeker opgestart is
HAL_Delay(100);

/* Init LCD */
ssd1306_WriteCommand(0xAE); //display off
ssd1306_WriteCommand(0x20); //Set Memory Addressing Mode  
ssd1306_WriteCommand(0x10); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
ssd1306_WriteCommand(0xB0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
ssd1306_WriteCommand(0xC8); //Set COM Output Scan Direction
ssd1306_WriteCommand(0x00); //---set low column address
ssd1306_WriteCommand(0x10); //---set high column address
ssd1306_WriteCommand(0x40); //--set start line address
ssd1306_WriteCommand(0x81); //--set contrast control register
ssd1306_WriteCommand(0xFF);
ssd1306_WriteCommand(0xA1); //--set segment re-map 0 to 127
ssd1306_WriteCommand(0xA6); //--set normal display
ssd1306_WriteCommand(0xA8); //--set multiplex ratio(1 to 64)
ssd1306_WriteCommand(0x3F); //
ssd1306_WriteCommand(0xA4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
ssd1306_WriteCommand(0xD3); //-set display offset
ssd1306_WriteCommand(0x00); //-not offset
ssd1306_WriteCommand(0xD5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
ssd1306_WriteCommand(0xF0); //--set divide ratio
ssd1306_WriteCommand(0xD9); //--set pre-charge period
ssd1306_WriteCommand(0x22); //
ssd1306_WriteCommand(0xDA); //--set com pins hardware configuration
ssd1306_WriteCommand(0x12);
ssd1306_WriteCommand(0xDB); //--set vcomh
ssd1306_WriteCommand(0x20); //0x20,0.77xVcc
ssd1306_WriteCommand(0x8D); //--set DC-DC enable
ssd1306_WriteCommand(0x14); //
ssd1306_WriteCommand(0xAF); //--turn on SSD1306 panel

/* Clearen scherm */
ssd1306_Fill(Black);

/* Update screen */
ssd1306_UpdateScreen();

/* Set default values */
SSD1306.CurrentX = 0;
SSD1306.CurrentY = 0;

/* Initialized OK */
SSD1306.Initialized = 1;

/* Return OK */
return 1;
}

//
// We zetten de hele buffer op een bepaalde kleur
// color => de kleur waarin alles moet
//
void ssd1306_Fill(SSD1306_COLOR color)
{
/* Set memory */
uint32_t i;

for(i = 0; i < sizeof(SSD1306_Buffer); i++)
{
SSD1306_Buffer[i] = (color == Black) ? 0x00 : 0xFF;
}
}

//
// Alle weizigingen in de buffer naar het scherm sturen
//
void ssd1306_UpdateScreen(void)
{
uint8_t i;

for (i = 0; i < 8; i++) {
ssd1306_WriteCommand(0xB0 + i);
ssd1306_WriteCommand(0x00);
ssd1306_WriteCommand(0x10);

// We schrijven alles map per map weg
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,SSD1306_I2C_ADDR,0x40,1,&SSD1306_Buffer[SSD1306_WIDTH * i],SSD1306_WIDTH,100);
}
}

//
// 1 pixel op het scherm tekenen
// X => X coordinaat
// Y => Y coordinaat
// color => kleur die pixel moet krijgen
//
void ssd1306_DrawPixel(uint8_t x, uint8_t y, SSD1306_COLOR color)
{
if (x >= SSD1306_WIDTH || y >= SSD1306_HEIGHT)
{
// We gaan niet buiten het scherm schrijven
return;
}

// Kijken of de pixel geinverteerd moet worden
if (SSD1306.Inverted)
{
color = (SSD1306_COLOR)!color;
}

// We zetten de juiste kleur voor de pixel
if (color == White)
{
SSD1306_Buffer[x + (y / 8) * SSD1306_WIDTH] |= 1 << (y % 8);
}
else
{
SSD1306_Buffer[x + (y / 8) * SSD1306_WIDTH] &= ~(1 << (y % 8));
}
}

//
// We willen 1 char naar het scherm sturen
// ch => char om weg te schrijven
// Font => Font waarmee we gaan schrijven
// color => Black or White
//
char ssd1306_WriteChar(char ch, FontDef Font, SSD1306_COLOR color)
{
uint32_t i, b, j;

// Kijken of er nog plaats is op deze lijn
if (SSD1306_WIDTH <= (SSD1306.CurrentX + Font.FontWidth) ||
SSD1306_HEIGHT <= (SSD1306.CurrentY + Font.FontHeight))
{
// Er is geen plaats meer
return 0;
}

// We gaan door het font
for (i = 0; i < Font.FontHeight; i++)
{
b = Font.data[(ch - 32) * Font.FontHeight + i];
for (j = 0; j < Font.FontWidth; j++)
{
if ((b << j) & 0x8000)
{
ssd1306_DrawPixel(SSD1306.CurrentX + j, (SSD1306.CurrentY + i), (SSD1306_COLOR) color);
}
else
{
ssd1306_DrawPixel(SSD1306.CurrentX + j, (SSD1306.CurrentY + i), (SSD1306_COLOR)!color);
}
}
}

// De huidige positie is nu verplaatst
SSD1306.CurrentX += Font.FontWidth;

// We geven het geschreven char terug voor validatie
return ch;
}

//
// Functie voor het wegschrijven van een hele string
// str => string om op het scherm te schrijven
// Font => Het font dat gebruikt moet worden
// color => Black or White
//
char ssd1306_WriteString(char* str, FontDef Font, SSD1306_COLOR color)
{
// We schrijven alle char tot een nulbyte
while (*str)
{
if (ssd1306_WriteChar(*str, Font, color) != *str)
{
// Het karakter is niet juist weggeschreven
return *str;
}

// Volgende char
str++;
}

// Alles gelukt, we sturen dus 0 terug
return *str;
}

//
// Zet de cursor op een coordinaat
//
void ssd1306_SetCursor(uint8_t x, uint8_t y)
{
/* Set write pointers */
SSD1306.CurrentX = x;
SSD1306.CurrentY = y;
}

ssd1306.h
Kod: [Seç]

#include "stm32f0xx_hal.h"
#include "fonts.h"

// Deze library is door Olivier Van den Eede 2016 geschreven en aangepast voor gebruik met
// Stm32 microcontrollers en maakt gebruik van de HAL-i2c library's.
//
// Deze library is gemaakt om gebruik te kunnen maken van een ssd1306 gestuurd oled display.
// Voor het gebruik moeten zeker de onderstaande defines juist ingesteld worden.
// Zoals de gebruikte i2c poort en de groote van het scherm.
//
// De library maakt gebruik van 2 files (fonts.c/h) Hierin staan 3 fonts beschreven.
// Deze fonts kunnen zo gebruikt worden: - Font_7x10
// - Font_11x18
// - Font_16x26

#ifndef ssd1306
#define ssd1306

// i2c port naam in main programma gegenereerd door cube
#define SSD1306_I2C_PORT hi2c1
// I2C address
#define SSD1306_I2C_ADDR        0x78
// SSD1306 width in pixels
#define SSD1306_WIDTH           128
// SSD1306 LCD height in pixels
#define SSD1306_HEIGHT          64


//
// Enum voor de kleuren van het scherm Black en White
//
typedef enum {
Black = 0x00, /*!< Black color, no pixel */
White = 0x01  /*!< Pixel is set. Color depends on LCD */
} SSD1306_COLOR;

//
// Struct om wijzigingen bij te houden
//
typedef struct {
uint16_t CurrentX;
uint16_t CurrentY;
uint8_t Inverted;
uint8_t Initialized;
} SSD1306_t;

// De i2c poort staat in de main
extern I2C_HandleTypeDef SSD1306_I2C_PORT;

//
// De functies definities van de functies die gebruikt kunnen worden
//
uint8_t ssd1306_Init(void);
void ssd1306_Fill(SSD1306_COLOR color);
void ssd1306_UpdateScreen(void);
void ssd1306_DrawPixel(uint8_t x, uint8_t y, SSD1306_COLOR color);
char ssd1306_WriteChar(char ch, FontDef Font, SSD1306_COLOR color);
char ssd1306_WriteString(char* str, FontDef Font, SSD1306_COLOR color);
void ssd1306_SetCursor(uint8_t x, uint8_t y);

static void ssd1306_WriteCommand(uint8_t command);

#endif

fonts.h
Kod: [Seç]
#include "stm32f0xx_hal.h"

#ifndef Fonts
#define Fonts

//
// Structure om font te definieren
//
typedef struct {
const uint8_t FontWidth;    /*!< Font width in pixels */
uint8_t FontHeight;   /*!< Font height in pixels */
const uint16_t *data; /*!< Pointer to data font data array */
} FontDef;


//
// De 3 fonts
//
extern FontDef Font_7x10;
extern FontDef Font_11x18;
extern FontDef Font_16x26;

#endif

fonts.c
Kod: [Seç]

#include "fonts.h"

// Dit zijn de bitmaps voor de 3 verschillende fonts

static const uint16_t Font7x10 [] = {
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // sp
0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // !
0x2800, 0x2800, 0x2800, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // "
0x2400, 0x2400, 0x7C00, 0x2400, 0x4800, 0x7C00, 0x4800, 0x4800, 0x0000, 0x0000,  // #
0x3800, 0x5400, 0x5000, 0x3800, 0x1400, 0x5400, 0x5400, 0x3800, 0x1000, 0x0000,  // $
0x2000, 0x5400, 0x5800, 0x3000, 0x2800, 0x5400, 0x1400, 0x0800, 0x0000, 0x0000,  // %
0x1000, 0x2800, 0x2800, 0x1000, 0x3400, 0x4800, 0x4800, 0x3400, 0x0000, 0x0000,  // &
0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // '
0x0800, 0x1000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x1000, 0x0800,  // (
0x2000, 0x1000, 0x0800, 0x0800, 0x0800, 0x0800, 0x0800, 0x0800, 0x1000, 0x2000,  // )
0x1000, 0x3800, 0x1000, 0x2800, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // *
0x0000, 0x0000, 0x1000, 0x1000, 0x7C00, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // +
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1000, 0x1000, 0x1000,  // ,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x3800, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // -
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // .
0x0800, 0x0800, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x2000, 0x2000, 0x0000, 0x0000,  // /
0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x5400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // 0
0x1000, 0x3000, 0x5000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // 1
0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x0400, 0x0800, 0x1000, 0x2000, 0x7C00, 0x0000, 0x0000,  // 2
0x3800, 0x4400, 0x0400, 0x1800, 0x0400, 0x0400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // 3
0x0800, 0x1800, 0x2800, 0x2800, 0x4800, 0x7C00, 0x0800, 0x0800, 0x0000, 0x0000,  // 4
0x7C00, 0x4000, 0x4000, 0x7800, 0x0400, 0x0400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // 5
0x3800, 0x4400, 0x4000, 0x7800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // 6
0x7C00, 0x0400, 0x0800, 0x1000, 0x1000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x0000, 0x0000,  // 7
0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // 8
0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x3C00, 0x0400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // 9
0x0000, 0x0000, 0x1000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // :
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1000, 0x1000, 0x1000,  // ;
0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x3000, 0x4000, 0x3000, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // <
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x7C00, 0x0000, 0x7C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // =
0x0000, 0x0000, 0x6000, 0x1800, 0x0400, 0x1800, 0x6000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // >
0x3800, 0x4400, 0x0400, 0x0800, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // ?
0x3800, 0x4400, 0x4C00, 0x5400, 0x5C00, 0x4000, 0x4000, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // @
0x1000, 0x2800, 0x2800, 0x2800, 0x2800, 0x7C00, 0x4400, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // A
0x7800, 0x4400, 0x4400, 0x7800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x7800, 0x0000, 0x0000,  // B
0x3800, 0x4400, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // C
0x7000, 0x4800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4800, 0x7000, 0x0000, 0x0000,  // D
0x7C00, 0x4000, 0x4000, 0x7C00, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x7C00, 0x0000, 0x0000,  // E
0x7C00, 0x4000, 0x4000, 0x7800, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x0000, 0x0000,  // F
0x3800, 0x4400, 0x4000, 0x4000, 0x5C00, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // G
0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x7C00, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // H
0x3800, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // I
0x0400, 0x0400, 0x0400, 0x0400, 0x0400, 0x0400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // J
0x4400, 0x4800, 0x5000, 0x6000, 0x5000, 0x4800, 0x4800, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // K
0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x7C00, 0x0000, 0x0000,  // L
0x4400, 0x6C00, 0x6C00, 0x5400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // M
0x4400, 0x6400, 0x6400, 0x5400, 0x5400, 0x4C00, 0x4C00, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // N
0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // O
0x7800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x7800, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x0000, 0x0000,  // P
0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x5400, 0x3800, 0x0400, 0x0000,  // Q
0x7800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x7800, 0x4800, 0x4800, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // R
0x3800, 0x4400, 0x4000, 0x3000, 0x0800, 0x0400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // S
0x7C00, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // T
0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // U
0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x2800, 0x2800, 0x2800, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // V
0x4400, 0x4400, 0x5400, 0x5400, 0x5400, 0x6C00, 0x2800, 0x2800, 0x0000, 0x0000,  // W
0x4400, 0x2800, 0x2800, 0x1000, 0x1000, 0x2800, 0x2800, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // X
0x4400, 0x4400, 0x2800, 0x2800, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // Y
0x7C00, 0x0400, 0x0800, 0x1000, 0x1000, 0x2000, 0x4000, 0x7C00, 0x0000, 0x0000,  // Z
0x1800, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1800,  // [
0x2000, 0x2000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0800, 0x0800, 0x0000, 0x0000,  /* \ */
0x3000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x3000,  // ]
0x1000, 0x2800, 0x2800, 0x4400, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // ^
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xFE00,  // _
0x2000, 0x1000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // `
0x0000, 0x0000, 0x3800, 0x4400, 0x3C00, 0x4400, 0x4C00, 0x3400, 0x0000, 0x0000,  // a
0x4000, 0x4000, 0x5800, 0x6400, 0x4400, 0x4400, 0x6400, 0x5800, 0x0000, 0x0000,  // b
0x0000, 0x0000, 0x3800, 0x4400, 0x4000, 0x4000, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // c
0x0400, 0x0400, 0x3400, 0x4C00, 0x4400, 0x4400, 0x4C00, 0x3400, 0x0000, 0x0000,  // d
0x0000, 0x0000, 0x3800, 0x4400, 0x7C00, 0x4000, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // e
0x0C00, 0x1000, 0x7C00, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // f
0x0000, 0x0000, 0x3400, 0x4C00, 0x4400, 0x4400, 0x4C00, 0x3400, 0x0400, 0x7800,  // g
0x4000, 0x4000, 0x5800, 0x6400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // h
0x1000, 0x0000, 0x7000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // i
0x1000, 0x0000, 0x7000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0xE000,  // j
0x4000, 0x4000, 0x4800, 0x5000, 0x6000, 0x5000, 0x4800, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // k
0x7000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // l
0x0000, 0x0000, 0x7800, 0x5400, 0x5400, 0x5400, 0x5400, 0x5400, 0x0000, 0x0000,  // m
0x0000, 0x0000, 0x5800, 0x6400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // n
0x0000, 0x0000, 0x3800, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // o
0x0000, 0x0000, 0x5800, 0x6400, 0x4400, 0x4400, 0x6400, 0x5800, 0x4000, 0x4000,  // p
0x0000, 0x0000, 0x3400, 0x4C00, 0x4400, 0x4400, 0x4C00, 0x3400, 0x0400, 0x0400,  // q
0x0000, 0x0000, 0x5800, 0x6400, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x4000, 0x0000, 0x0000,  // r
0x0000, 0x0000, 0x3800, 0x4400, 0x3000, 0x0800, 0x4400, 0x3800, 0x0000, 0x0000,  // s
0x2000, 0x2000, 0x7800, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x2000, 0x1800, 0x0000, 0x0000,  // t
0x0000, 0x0000, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4400, 0x4C00, 0x3400, 0x0000, 0x0000,  // u
0x0000, 0x0000, 0x4400, 0x4400, 0x2800, 0x2800, 0x2800, 0x1000, 0x0000, 0x0000,  // v
0x0000, 0x0000, 0x5400, 0x5400, 0x5400, 0x6C00, 0x2800, 0x2800, 0x0000, 0x0000,  // w
0x0000, 0x0000, 0x4400, 0x2800, 0x1000, 0x1000, 0x2800, 0x4400, 0x0000, 0x0000,  // x
0x0000, 0x0000, 0x4400, 0x4400, 0x2800, 0x2800, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x6000,  // y
0x0000, 0x0000, 0x7C00, 0x0800, 0x1000, 0x2000, 0x4000, 0x7C00, 0x0000, 0x0000,  // z
0x1800, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x2000, 0x2000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1800,  // {
0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x1000,  // |
0x3000, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x0800, 0x0800, 0x1000, 0x1000, 0x1000, 0x3000,  // }
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x7400, 0x4C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,  // ~
};

static const uint16_t Font11x18 [] = {
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // sp
0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // !
0x0000, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // "
0x0000, 0x1980, 0x1980, 0x1980, 0x1980, 0x7FC0, 0x7FC0, 0x1980, 0x3300, 0x7FC0, 0x7FC0, 0x3300, 0x3300, 0x3300, 0x3300, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // #
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x7580, 0x6580, 0x7400, 0x3C00, 0x1E00, 0x0700, 0x0580, 0x6580, 0x6580, 0x7580, 0x3F00, 0x1E00, 0x0400, 0x0400, 0x0000,   // $
0x0000, 0x7000, 0xD800, 0xD840, 0xD8C0, 0xD980, 0x7300, 0x0600, 0x0C00, 0x1B80, 0x36C0, 0x66C0, 0x46C0, 0x06C0, 0x0380, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // %
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3300, 0x3300, 0x3300, 0x1E00, 0x0C00, 0x3CC0, 0x66C0, 0x6380, 0x6180, 0x6380, 0x3EC0, 0x1C80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // &
0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // '
0x0080, 0x0100, 0x0300, 0x0600, 0x0600, 0x0400, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0400, 0x0600, 0x0600, 0x0300, 0x0100, 0x0080,   // (
0x2000, 0x1000, 0x1800, 0x0C00, 0x0C00, 0x0400, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0400, 0x0C00, 0x0C00, 0x1800, 0x1000, 0x2000,   // )
0x0000, 0x0C00, 0x2D00, 0x3F00, 0x1E00, 0x3300, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // *
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0xFFC0, 0xFFC0, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // +
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0400, 0x0400, 0x0800,   // ,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1E00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // -
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // .
0x0000, 0x0300, 0x0300, 0x0300, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // /
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3300, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6D80, 0x6D80, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x3300, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 0
0x0000, 0x0600, 0x0E00, 0x1E00, 0x3600, 0x2600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 1
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x0180, 0x0300, 0x0600, 0x0C00, 0x1800, 0x3000, 0x6000, 0x7F80, 0x7F80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 2
0x0000, 0x1C00, 0x3E00, 0x6300, 0x6300, 0x0300, 0x0E00, 0x0E00, 0x0300, 0x0180, 0x0180, 0x6180, 0x7380, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 3
0x0000, 0x0600, 0x0E00, 0x0E00, 0x1E00, 0x1E00, 0x1600, 0x3600, 0x3600, 0x6600, 0x7F80, 0x7F80, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 4
0x0000, 0x7F00, 0x7F00, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6E00, 0x7F00, 0x6380, 0x0180, 0x0180, 0x6180, 0x7380, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 5
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3380, 0x6180, 0x6000, 0x6E00, 0x7F00, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x3380, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 6
0x0000, 0x7F80, 0x7F80, 0x0180, 0x0300, 0x0300, 0x0600, 0x0600, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0800, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 7
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x6380, 0x6180, 0x6180, 0x2100, 0x1E00, 0x3F00, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 8
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x7300, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x3F80, 0x1D80, 0x0180, 0x6180, 0x7300, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // 9
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // :
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0400, 0x0400, 0x0800,   // ;
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0080, 0x0380, 0x0E00, 0x3800, 0x6000, 0x3800, 0x0E00, 0x0380, 0x0080, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // <
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x7F80, 0x7F80, 0x0000, 0x0000, 0x7F80, 0x7F80, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // =
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x4000, 0x7000, 0x1C00, 0x0700, 0x0180, 0x0700, 0x1C00, 0x7000, 0x4000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // >
0x0000, 0x1F00, 0x3F80, 0x71C0, 0x60C0, 0x00C0, 0x01C0, 0x0380, 0x0700, 0x0E00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // ?
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3180, 0x7180, 0x6380, 0x6F80, 0x6D80, 0x6D80, 0x6F80, 0x6780, 0x6000, 0x3200, 0x3E00, 0x1C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // @
0x0000, 0x0E00, 0x0E00, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x3180, 0x3180, 0x3F80, 0x3F80, 0x3180, 0x60C0, 0x60C0, 0x60C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // A
0x0000, 0x7C00, 0x7E00, 0x6300, 0x6300, 0x6300, 0x6300, 0x7E00, 0x7E00, 0x6300, 0x6180, 0x6180, 0x6380, 0x7F00, 0x7E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // B
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3180, 0x6180, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6180, 0x3180, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // C
0x0000, 0x7C00, 0x7F00, 0x6300, 0x6380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6300, 0x6300, 0x7E00, 0x7C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // D
0x0000, 0x7F80, 0x7F80, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x7F00, 0x7F00, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x7F80, 0x7F80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // E
0x0000, 0x7F80, 0x7F80, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x7F00, 0x7F00, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // F
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3180, 0x6180, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6380, 0x6380, 0x6180, 0x6180, 0x3180, 0x3F80, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // G
0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7F80, 0x7F80, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // H
0x0000, 0x3F00, 0x3F00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x3F00, 0x3F00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // I
0x0000, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // J
0x0000, 0x60C0, 0x6180, 0x6300, 0x6600, 0x6600, 0x6C00, 0x7800, 0x7C00, 0x6600, 0x6600, 0x6300, 0x6180, 0x6180, 0x60C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // K
0x0000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x7F80, 0x7F80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // L
0x0000, 0x71C0, 0x71C0, 0x7BC0, 0x7AC0, 0x6AC0, 0x6AC0, 0x6EC0, 0x64C0, 0x60C0, 0x60C0, 0x60C0, 0x60C0, 0x60C0, 0x60C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // M
0x0000, 0x7180, 0x7180, 0x7980, 0x7980, 0x7980, 0x6D80, 0x6D80, 0x6D80, 0x6580, 0x6780, 0x6780, 0x6780, 0x6380, 0x6380, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // N
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3300, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x3300, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // O
0x0000, 0x7E00, 0x7F00, 0x6380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6380, 0x7F00, 0x7E00, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // P
0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x3300, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6580, 0x6780, 0x3300, 0x3F80, 0x1E40, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // Q
0x0000, 0x7E00, 0x7F00, 0x6380, 0x6180, 0x6180, 0x6380, 0x7F00, 0x7E00, 0x6600, 0x6300, 0x6300, 0x6180, 0x6180, 0x60C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // R
0x0000, 0x0E00, 0x1F00, 0x3180, 0x3180, 0x3000, 0x3800, 0x1E00, 0x0700, 0x0380, 0x6180, 0x6180, 0x3180, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // S
0x0000, 0xFFC0, 0xFFC0, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // T
0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // U
0x0000, 0x60C0, 0x60C0, 0x60C0, 0x3180, 0x3180, 0x3180, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x0E00, 0x0E00, 0x0E00, 0x0400, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // V
0x0000, 0xC0C0, 0xC0C0, 0xC0C0, 0xC0C0, 0xC0C0, 0xCCC0, 0x4C80, 0x4C80, 0x5E80, 0x5280, 0x5280, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // W
0x0000, 0xC0C0, 0x6080, 0x6180, 0x3300, 0x3B00, 0x1E00, 0x0C00, 0x0C00, 0x1E00, 0x1F00, 0x3B00, 0x7180, 0x6180, 0xC0C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // X
0x0000, 0xC0C0, 0x6180, 0x6180, 0x3300, 0x3300, 0x1E00, 0x1E00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // Y
0x0000, 0x3F80, 0x3F80, 0x0180, 0x0300, 0x0300, 0x0600, 0x0C00, 0x0C00, 0x1800, 0x1800, 0x3000, 0x6000, 0x7F80, 0x7F80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // Z
0x0F00, 0x0F00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0F00, 0x0F00,   // [
0x0000, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0300, 0x0300, 0x0300, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   /* \ */
0x1E00, 0x1E00, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x1E00, 0x1E00,   // ]
0x0000, 0x0C00, 0x0C00, 0x1E00, 0x1200, 0x3300, 0x3300, 0x6180, 0x6180, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // ^
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xFFE0, 0x0000,   // _
0x0000, 0x3800, 0x1800, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // `
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1F00, 0x3F80, 0x6180, 0x0180, 0x1F80, 0x3F80, 0x6180, 0x6380, 0x7F80, 0x38C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // a
0x0000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6E00, 0x7F00, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x7F00, 0x6E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // b
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x7380, 0x6180, 0x6000, 0x6000, 0x6180, 0x7380, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // c
0x0000, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x1D80, 0x3F80, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x3F80, 0x1D80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // d
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x7300, 0x6180, 0x7F80, 0x7F80, 0x6000, 0x7180, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // e
0x0000, 0x07C0, 0x0FC0, 0x0C00, 0x0C00, 0x7F80, 0x7F80, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // f
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1D80, 0x3F80, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x3F80, 0x1D80, 0x0180, 0x6380, 0x7F00, 0x3E00,   // g
0x0000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6F00, 0x7F80, 0x7180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // h
0x0000, 0x0600, 0x0600, 0x0000, 0x0000, 0x3E00, 0x3E00, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // i
0x0600, 0x0600, 0x0000, 0x0000, 0x3E00, 0x3E00, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x4600, 0x7E00, 0x3C00,   // j
0x0000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6180, 0x6300, 0x6600, 0x6C00, 0x7C00, 0x7600, 0x6300, 0x6300, 0x6180, 0x60C0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // k
0x0000, 0x3E00, 0x3E00, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // l
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xDD80, 0xFFC0, 0xCEC0, 0xCCC0, 0xCCC0, 0xCCC0, 0xCCC0, 0xCCC0, 0xCCC0, 0xCCC0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // m
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x6F00, 0x7F80, 0x7180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // n
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1E00, 0x3F00, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x3F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // o
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x6E00, 0x7F00, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x7F00, 0x6E00, 0x6000, 0x6000, 0x6000, 0x6000,   // p
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1D80, 0x3F80, 0x7380, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x7380, 0x3F80, 0x1D80, 0x0180, 0x0180, 0x0180, 0x0180,   // q
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x6700, 0x3F80, 0x3900, 0x3000, 0x3000, 0x3000, 0x3000, 0x3000, 0x3000, 0x3000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // r
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x1E00, 0x3F80, 0x6180, 0x6000, 0x7F00, 0x3F80, 0x0180, 0x6180, 0x7F00, 0x1E00, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // s
0x0000, 0x0000, 0x0800, 0x1800, 0x1800, 0x7F00, 0x7F00, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x1F80, 0x0F80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // t
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6180, 0x6380, 0x7F80, 0x3D80, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // u
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x60C0, 0x3180, 0x3180, 0x3180, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x0E00, 0x0E00, 0x0600, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // v
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xDD80, 0xDD80, 0xDD80, 0x5500, 0x5500, 0x5500, 0x7700, 0x7700, 0x2200, 0x2200, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // w
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x6180, 0x3300, 0x3300, 0x1E00, 0x0C00, 0x0C00, 0x1E00, 0x3300, 0x3300, 0x6180, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // x
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x6180, 0x6180, 0x3180, 0x3300, 0x3300, 0x1B00, 0x1B00, 0x1B00, 0x0E00, 0x0E00, 0x0E00, 0x1C00, 0x7C00, 0x7000,   // y
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x7FC0, 0x7FC0, 0x0180, 0x0300, 0x0600, 0x0C00, 0x1800, 0x3000, 0x7FC0, 0x7FC0, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // z
0x0380, 0x0780, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0E00, 0x1C00, 0x1C00, 0x0E00, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0780, 0x0380,   // {
0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600, 0x0600,   // |
0x3800, 0x3C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0E00, 0x0700, 0x0700, 0x0E00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x0C00, 0x3C00, 0x3800,   // }
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x3880, 0x7F80, 0x4700, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,   // ~
};

static const uint16_t Font16x26 [] = {
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [ ]
0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03C0,0x03C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [!]
0x1E3C,0x1E3C,0x1E3C,0x1E3C,0x1E3C,0x1E3C,0x1E3C,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = ["]
0x01CE,0x03CE,0x03DE,0x039E,0x039C,0x079C,0x3FFF,0x7FFF,0x0738,0x0F38,0x0F78,0x0F78,0x0E78,0xFFFF,0xFFFF,0x1EF0,0x1CF0,0x1CE0,0x3CE0,0x3DE0,0x39E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [#]
0x03FC,0x0FFE,0x1FEE,0x1EE0,0x1EE0,0x1EE0,0x1EE0,0x1FE0,0x0FE0,0x07E0,0x03F0,0x01FC,0x01FE,0x01FE,0x01FE,0x01FE,0x01FE,0x01FE,0x3DFE,0x3FFC,0x0FF0,0x01E0,0x01E0,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [$]
0x3E03,0xF707,0xE78F,0xE78E,0xE39E,0xE3BC,0xE7B8,0xE7F8,0xF7F0,0x3FE0,0x01C0,0x03FF,0x07FF,0x07F3,0x0FF3,0x1EF3,0x3CF3,0x38F3,0x78F3,0xF07F,0xE03F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [%]
0x07E0,0x0FF8,0x0F78,0x1F78,0x1F78,0x1F78,0x0F78,0x0FF0,0x0FE0,0x1F80,0x7FC3,0xFBC3,0xF3E7,0xF1F7,0xF0F7,0xF0FF,0xF07F,0xF83E,0x7C7F,0x3FFF,0x1FEF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [&]
0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03C0,0x01C0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [']
0x003F,0x007C,0x01F0,0x01E0,0x03C0,0x07C0,0x0780,0x0780,0x0F80,0x0F00,0x0F00,0x0F00,0x0F00,0x0F00,0x0F00,0x0F80,0x0780,0x0780,0x07C0,0x03C0,0x01E0,0x01F0,0x007C,0x003F,0x000F,0x0000, // Ascii = [(]
0x7E00,0x1F00,0x07C0,0x03C0,0x01E0,0x01F0,0x00F0,0x00F0,0x00F8,0x0078,0x0078,0x0078,0x0078,0x0078,0x0078,0x00F8,0x00F0,0x00F0,0x01F0,0x01E0,0x03C0,0x07C0,0x1F00,0x7E00,0x7800,0x0000, // Ascii = [)]
0x03E0,0x03C0,0x01C0,0x39CE,0x3FFF,0x3F7F,0x0320,0x0370,0x07F8,0x0F78,0x1F3C,0x0638,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [*]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0xFFFF,0xFFFF,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [+]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01C0,0x0380, // Ascii = [,]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x3FFE,0x3FFE,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [-]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [.]
0x000F,0x000F,0x001E,0x001E,0x003C,0x003C,0x0078,0x0078,0x00F0,0x00F0,0x01E0,0x01E0,0x03C0,0x03C0,0x0780,0x0780,0x0F00,0x0F00,0x1E00,0x1E00,0x3C00,0x3C00,0x7800,0x7800,0xF000,0x0000, // Ascii = [/]
0x07F0,0x0FF8,0x1F7C,0x3E3E,0x3C1E,0x7C1F,0x7C1F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x7C1F,0x7C1F,0x3C1E,0x3E3E,0x1F7C,0x0FF8,0x07F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [0]
0x00F0,0x07F0,0x3FF0,0x3FF0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x3FFF,0x3FFF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [1]
0x0FE0,0x3FF8,0x3C7C,0x003C,0x003E,0x003E,0x003E,0x003C,0x003C,0x007C,0x00F8,0x01F0,0x03E0,0x07C0,0x0780,0x0F00,0x1E00,0x3E00,0x3C00,0x3FFE,0x3FFE,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [2]
0x0FF0,0x1FF8,0x1C7C,0x003E,0x003E,0x003E,0x003C,0x003C,0x00F8,0x0FF0,0x0FF8,0x007C,0x003E,0x001E,0x001E,0x001E,0x001E,0x003E,0x1C7C,0x1FF8,0x1FE0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [3]
0x0078,0x00F8,0x00F8,0x01F8,0x03F8,0x07F8,0x07F8,0x0F78,0x1E78,0x1E78,0x3C78,0x7878,0x7878,0xFFFF,0xFFFF,0x0078,0x0078,0x0078,0x0078,0x0078,0x0078,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [4]
0x1FFC,0x1FFC,0x1FFC,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1FE0,0x1FF8,0x00FC,0x007C,0x003E,0x003E,0x001E,0x003E,0x003E,0x003C,0x1C7C,0x1FF8,0x1FE0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [5]
0x01FC,0x07FE,0x0F8E,0x1F00,0x1E00,0x3E00,0x3C00,0x3C00,0x3DF8,0x3FFC,0x7F3E,0x7E1F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3E0F,0x1E1F,0x1F3E,0x0FFC,0x03F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [6]
0x3FFF,0x3FFF,0x3FFF,0x000F,0x001E,0x001E,0x003C,0x0038,0x0078,0x00F0,0x00F0,0x01E0,0x01E0,0x03C0,0x03C0,0x0780,0x0F80,0x0F80,0x0F00,0x1F00,0x1F00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [7]
0x07F8,0x0FFC,0x1F3E,0x1E1E,0x3E1E,0x3E1E,0x1E1E,0x1F3C,0x0FF8,0x07F0,0x0FF8,0x1EFC,0x3E3E,0x3C1F,0x7C1F,0x7C0F,0x7C0F,0x3C1F,0x3F3E,0x1FFC,0x07F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [8]
0x07F0,0x0FF8,0x1E7C,0x3C3E,0x3C1E,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x3C1F,0x3E3F,0x1FFF,0x07EF,0x001F,0x001E,0x001E,0x003E,0x003C,0x38F8,0x3FF0,0x1FE0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [9]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [:]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x03C0,0x0380, // Ascii = [;]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0003,0x000F,0x003F,0x00FC,0x03F0,0x0FC0,0x3F00,0xFE00,0x3F00,0x0FC0,0x03F0,0x00FC,0x003F,0x000F,0x0003,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [<]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0xFFFF,0xFFFF,0x0000,0x0000,0x0000,0xFFFF,0xFFFF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [=]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0xE000,0xF800,0x7E00,0x1F80,0x07E0,0x01F8,0x007E,0x001F,0x007E,0x01F8,0x07E0,0x1F80,0x7E00,0xF800,0xE000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [>]
0x1FF0,0x3FFC,0x383E,0x381F,0x381F,0x001E,0x001E,0x003C,0x0078,0x00F0,0x01E0,0x03C0,0x03C0,0x07C0,0x07C0,0x0000,0x0000,0x0000,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [?]
0x03F8,0x0FFE,0x1F1E,0x3E0F,0x3C7F,0x78FF,0x79EF,0x73C7,0xF3C7,0xF38F,0xF38F,0xF38F,0xF39F,0xF39F,0x73FF,0x7BFF,0x79F7,0x3C00,0x1F1C,0x0FFC,0x03F8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [@]
0x0000,0x0000,0x0000,0x03E0,0x03E0,0x07F0,0x07F0,0x07F0,0x0F78,0x0F78,0x0E7C,0x1E3C,0x1E3C,0x3C3E,0x3FFE,0x3FFF,0x781F,0x780F,0xF00F,0xF007,0xF007,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [A]
0x0000,0x0000,0x0000,0x3FF8,0x3FFC,0x3C3E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C3E,0x3C7C,0x3FF0,0x3FF8,0x3C7E,0x3C1F,0x3C1F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C1F,0x3FFE,0x3FF8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [B]
0x0000,0x0000,0x0000,0x01FF,0x07FF,0x1F87,0x3E00,0x3C00,0x7C00,0x7800,0x7800,0x7800,0x7800,0x7800,0x7C00,0x7C00,0x3E00,0x3F00,0x1F83,0x07FF,0x01FF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [C]
0x0000,0x0000,0x0000,0x7FF0,0x7FFC,0x787E,0x781F,0x781F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x781F,0x781E,0x787E,0x7FF8,0x7FE0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [D]
0x0000,0x0000,0x0000,0x3FFF,0x3FFF,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3FFE,0x3FFE,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3FFF,0x3FFF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [E]
0x0000,0x0000,0x0000,0x1FFF,0x1FFF,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1FFF,0x1FFF,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x1E00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [F]
0x0000,0x0000,0x0000,0x03FE,0x0FFF,0x1F87,0x3E00,0x7C00,0x7C00,0x7800,0xF800,0xF800,0xF87F,0xF87F,0x780F,0x7C0F,0x7C0F,0x3E0F,0x1F8F,0x0FFF,0x03FE,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [G]
0x0000,0x0000,0x0000,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7FFF,0x7FFF,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [H]
0x0000,0x0000,0x0000,0x3FFF,0x3FFF,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x3FFF,0x3FFF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [I]
0x0000,0x0000,0x0000,0x1FFC,0x1FFC,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x007C,0x0078,0x0078,0x38F8,0x3FF0,0x3FC0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [J]
0x0000,0x0000,0x0000,0x3C1F,0x3C1E,0x3C3C,0x3C78,0x3CF0,0x3DE0,0x3FE0,0x3FC0,0x3F80,0x3FC0,0x3FE0,0x3DF0,0x3CF0,0x3C78,0x3C7C,0x3C3E,0x3C1F,0x3C0F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [K]
0x0000,0x0000,0x0000,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3FFF,0x3FFF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [L]
0x0000,0x0000,0x0000,0xF81F,0xFC1F,0xFC1F,0xFE3F,0xFE3F,0xFE3F,0xFF7F,0xFF77,0xFF77,0xF7F7,0xF7E7,0xF3E7,0xF3E7,0xF3C7,0xF007,0xF007,0xF007,0xF007,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [M]
0x0000,0x0000,0x0000,0x7C0F,0x7C0F,0x7E0F,0x7F0F,0x7F0F,0x7F8F,0x7F8F,0x7FCF,0x7BEF,0x79EF,0x79FF,0x78FF,0x78FF,0x787F,0x783F,0x783F,0x781F,0x781F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [N]
0x0000,0x0000,0x0000,0x07F0,0x1FFC,0x3E3E,0x7C1F,0x780F,0x780F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0x780F,0x780F,0x7C1F,0x3E3E,0x1FFC,0x07F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [O]
0x0000,0x0000,0x0000,0x3FFC,0x3FFF,0x3E1F,0x3E0F,0x3E0F,0x3E0F,0x3E0F,0x3E1F,0x3E3F,0x3FFC,0x3FF0,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x3E00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [P]
0x0000,0x0000,0x0000,0x07F0,0x1FFC,0x3E3E,0x7C1F,0x780F,0x780F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0xF80F,0x780F,0x780F,0x7C1F,0x3E3E,0x1FFC,0x07F8,0x007C,0x003F,0x000F,0x0003,0x0000, // Ascii = [Q]
0x0000,0x0000,0x0000,0x3FF0,0x3FFC,0x3C7E,0x3C3E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C3E,0x3C3C,0x3CFC,0x3FF0,0x3FE0,0x3DF0,0x3CF8,0x3C7C,0x3C3E,0x3C1E,0x3C1F,0x3C0F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [R]
0x0000,0x0000,0x0000,0x07FC,0x1FFE,0x3E0E,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3E00,0x1FC0,0x0FF8,0x03FE,0x007F,0x001F,0x000F,0x000F,0x201F,0x3C3E,0x3FFC,0x1FF0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [S]
0x0000,0x0000,0x0000,0xFFFF,0xFFFF,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [T]
0x0000,0x0000,0x0000,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x7C0F,0x3C1E,0x3C1E,0x3E3E,0x1FFC,0x07F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [U]
0x0000,0x0000,0x0000,0xF007,0xF007,0xF807,0x780F,0x7C0F,0x3C1E,0x3C1E,0x3E1E,0x1E3C,0x1F3C,0x1F78,0x0F78,0x0FF8,0x07F0,0x07F0,0x07F0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [V]
0x0000,0x0000,0x0000,0xE003,0xF003,0xF003,0xF007,0xF3E7,0xF3E7,0xF3E7,0x73E7,0x7BF7,0x7FF7,0x7FFF,0x7F7F,0x7F7F,0x7F7E,0x3F7E,0x3E3E,0x3E3E,0x3E3E,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [W]
0x0000,0x0000,0x0000,0xF807,0x7C0F,0x3E1E,0x3E3E,0x1F3C,0x0FF8,0x07F0,0x07E0,0x03E0,0x03E0,0x07F0,0x0FF8,0x0F7C,0x1E7C,0x3C3E,0x781F,0x780F,0xF00F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [X]
0x0000,0x0000,0x0000,0xF807,0x7807,0x7C0F,0x3C1E,0x3E1E,0x1F3C,0x0F78,0x0FF8,0x07F0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [Y]
0x0000,0x0000,0x0000,0x7FFF,0x7FFF,0x000F,0x001F,0x003E,0x007C,0x00F8,0x00F0,0x01E0,0x03E0,0x07C0,0x0F80,0x0F00,0x1E00,0x3E00,0x7C00,0x7FFF,0x7FFF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [Z]
0x07FF,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x07FF,0x07FF,0x0000, // Ascii = [[]
0x7800,0x7800,0x3C00,0x3C00,0x1E00,0x1E00,0x0F00,0x0F00,0x0780,0x0780,0x03C0,0x03C0,0x01E0,0x01E0,0x00F0,0x00F0,0x0078,0x0078,0x003C,0x003C,0x001E,0x001E,0x000F,0x000F,0x0007,0x0000, // Ascii = [\]
0x7FF0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x00F0,0x7FF0,0x7FF0,0x0000, // Ascii = []]
0x00C0,0x01C0,0x01C0,0x03E0,0x03E0,0x07F0,0x07F0,0x0778,0x0F78,0x0F38,0x1E3C,0x1E3C,0x3C1E,0x3C1E,0x380F,0x780F,0x7807,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [^]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0xFFFF,0xFFFF,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [_]
0x00F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [`]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0FF8,0x3FFC,0x3C7C,0x003E,0x003E,0x003E,0x07FE,0x1FFE,0x3E3E,0x7C3E,0x783E,0x7C3E,0x7C7E,0x3FFF,0x1FCF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [a]
0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3DF8,0x3FFE,0x3F3E,0x3E1F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C1F,0x3C1E,0x3F3E,0x3FFC,0x3BF0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [b]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03FE,0x0FFF,0x1F87,0x3E00,0x3E00,0x3C00,0x7C00,0x7C00,0x7C00,0x3C00,0x3E00,0x3E00,0x1F87,0x0FFF,0x03FE,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [c]
0x001F,0x001F,0x001F,0x001F,0x001F,0x001F,0x07FF,0x1FFF,0x3E3F,0x3C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x781F,0x781F,0x7C1F,0x7C1F,0x3C3F,0x3E7F,0x1FFF,0x0FDF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [d]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x03F8,0x0FFC,0x1F3E,0x3E1E,0x3C1F,0x7C1F,0x7FFF,0x7FFF,0x7C00,0x7C00,0x3C00,0x3E00,0x1F07,0x0FFF,0x03FE,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [e]
0x01FF,0x03E1,0x03C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x7FFF,0x7FFF,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x07C0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [f]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07EF,0x1FFF,0x3E7F,0x3C1F,0x7C1F,0x7C1F,0x781F,0x781F,0x781F,0x7C1F,0x7C1F,0x3C3F,0x3E7F,0x1FFF,0x0FDF,0x001E,0x001E,0x001E,0x387C,0x3FF8, // Ascii = [g]
0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3DFC,0x3FFE,0x3F9E,0x3F1F,0x3E1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [h]
0x01F0,0x01F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x7FE0,0x7FE0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [i]
0x00F8,0x00F8,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x3FF8,0x3FF8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F8,0x00F0,0x71F0,0x7FE0, // Ascii = [j]
0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C1F,0x3C3E,0x3C7C,0x3CF8,0x3DF0,0x3DE0,0x3FC0,0x3FC0,0x3FE0,0x3DF0,0x3CF8,0x3C7C,0x3C3E,0x3C1F,0x3C1F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [k]
0x7FF0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x01F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [l]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0xF79E,0xFFFF,0xFFFF,0xFFFF,0xFBE7,0xF9E7,0xF1C7,0xF1C7,0xF1C7,0xF1C7,0xF1C7,0xF1C7,0xF1C7,0xF1C7,0xF1C7,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [m]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x3DFC,0x3FFE,0x3F9E,0x3F1F,0x3E1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x3C1F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [n]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07F0,0x1FFC,0x3E3E,0x3C1F,0x7C1F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x780F,0x7C1F,0x3C1F,0x3E3E,0x1FFC,0x07F0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [o]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x3DF8,0x3FFE,0x3F3E,0x3E1F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C0F,0x3C1F,0x3E1E,0x3F3E,0x3FFC,0x3FF8,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00,0x3C00, // Ascii = [p]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07EE,0x1FFE,0x3E7E,0x3C1E,0x7C1E,0x781E,0x781E,0x781E,0x781E,0x781E,0x7C1E,0x7C3E,0x3E7E,0x1FFE,0x0FDE,0x001E,0x001E,0x001E,0x001E,0x001E, // Ascii = [q]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x1F7F,0x1FFF,0x1FE7,0x1FC7,0x1F87,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x1F00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [r]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x07FC,0x1FFE,0x1E0E,0x3E00,0x3E00,0x3F00,0x1FE0,0x07FC,0x00FE,0x003E,0x001E,0x001E,0x3C3E,0x3FFC,0x1FF0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [s]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0780,0x0780,0x0780,0x7FFF,0x7FFF,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x0780,0x07C0,0x03FF,0x01FF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [t]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C1E,0x3C3E,0x3C7E,0x3EFE,0x1FFE,0x0FDE,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [u]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0xF007,0x780F,0x780F,0x3C1E,0x3C1E,0x3E1E,0x1E3C,0x1E3C,0x0F78,0x0F78,0x0FF0,0x07F0,0x07F0,0x03E0,0x03E0,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [v]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0xF003,0xF1E3,0xF3E3,0xF3E7,0xF3F7,0xF3F7,0x7FF7,0x7F77,0x7F7F,0x7F7F,0x7F7F,0x3E3E,0x3E3E,0x3E3E,0x3E3E,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [w]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x7C0F,0x3E1E,0x3E3C,0x1F3C,0x0FF8,0x07F0,0x07F0,0x03E0,0x07F0,0x07F8,0x0FF8,0x1E7C,0x3E3E,0x3C1F,0x781F,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [x]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0xF807,0x780F,0x7C0F,0x3C1E,0x3C1E,0x1E3C,0x1E3C,0x1F3C,0x0F78,0x0FF8,0x07F0,0x07F0,0x03E0,0x03E0,0x03C0,0x03C0,0x03C0,0x0780,0x0F80,0x7F00, // Ascii = [y]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x3FFF,0x3FFF,0x001F,0x003E,0x007C,0x00F8,0x01F0,0x03E0,0x07C0,0x0F80,0x1F00,0x1E00,0x3C00,0x7FFF,0x7FFF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [z]
0x01FE,0x03E0,0x03C0,0x03C0,0x03C0,0x03C0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01C0,0x03C0,0x3F80,0x3F80,0x03C0,0x01C0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x03C0,0x03C0,0x03C0,0x03C0,0x03E0,0x01FE,0x007E,0x0000, // Ascii = [{]
0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x01C0,0x0000, // Ascii = [|]
0x3FC0,0x03E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01C0,0x03C0,0x03C0,0x01C0,0x01E0,0x00FE,0x00FE,0x01E0,0x01C0,0x03C0,0x03C0,0x01C0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x01E0,0x03E0,0x3FC0,0x3F00,0x0000, // Ascii = [}]
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x3F07,0x7FC7,0x73E7,0xF1FF,0xF07E,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, // Ascii = [~]
};


//
// De typedefs voor de 3 fonts
//
FontDef Font_7x10 = {7,10,Font7x10};
FontDef Font_11x18 = {11,18,Font11x18};
FontDef Font_16x26 = {16,26,Font16x26};

https://youtu.be/oEv-5ou8zCk Comodore C64 ve/veya Amiga 500 bağışlarınız kabul edilir.

Ynt: SSD1306 OLED u8glib Kullanımı
Yanıt #7
u8glib i bende waveshare in oled modüllerini i2c üzerinden haberleştirerek denedim. Fakat mcu sürekli delay fonksiyonlarında hard fault a düşüyor. Ayrıca u8glib ile alakalı hangi kaynak dosyaları projeye eklememiz gerektiği ile ilgili bir döküman mevcut mudur. Ben başta hepsini ekleyerek deneme yanılma yöntemi ile derleyebildim. (IAR kullandığım için gerekli kaynak dosyaların projeye eklenmesi gerekiyor.)

Kullandığım modül : http://www.waveshare.com/0.96inch-oled-b.htm
"Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep; Dediler ilim geride, illa edep illa edep." (Yunus Emre)

  • 1k
  • [*]
Ynt: SSD1306 OLED u8glib Kullanımı
Yanıt #8
u8glib yerine u8g2 geliştiriliyormuş.

https://github.com/olikraus/u8g2/wiki

Ynt: SSD1306 OLED u8glib Kullanımı
Yanıt #9
Bu ssd1306 lib ile oynamayı sevdim. drawpixel fonksiyonuda güzelmiş.

Kod: [Seç]
  /* USER CODE BEGIN 3 */
for (int i = 0; i < 10; i++)
        {
           for (int j = 0; j < i+1; j++)
{
ssd1306_DrawPixel(59 + j, 5 + i,White);
ssd1306_UpdateScreen();
ssd1306_DrawPixel(59 - j, 5 + i,White);
ssd1306_UpdateScreen();
ssd1306_DrawPixel(59 + j, 17 - i,White);
ssd1306_UpdateScreen();
ssd1306_DrawPixel(59 - j, 17 - i,White);
ssd1306_UpdateScreen();
}
}
HAL_Delay(0.5); //gereksiz sadece çizimin ilerleyişini görmek için eklendi.
  }
  /* USER CODE END 3 */
https://youtu.be/oEv-5ou8zCk Comodore C64 ve/veya Amiga 500 bağışlarınız kabul edilir.